algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 06 Juni 2024

VapoShop is een online winkel. verleent haar diensten onder de volgende voorwaarden. Door deze website te bezoeken of te winkelen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Het gebruik van de website, met inbegrip van het zoeken of plaatsen van een bestelling op VapoShop, is uitsluitend bedoeld voor instemmende volwassenen.Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar of ouder bent.

INDEX:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant in geval van herroeping
Artikel 8 - Klanten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de kosten die daaraan verbonden zijn
Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming van de overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Transacties van langere duur: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Filiaalgarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden

  ARTIKEL 1 - DEFINITIES

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt via een overeenkomst op afstand, en een handelaar of een derde deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert in overeenstemming met een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;

  Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit;

  Dag: kalenderdag;

  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en aangeleverd;

  Transactie van langere duur: een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks producten en/of diensten, waarbij de verplichting tot levering en/of afname wordt gespreid over een bepaalde periode;

  Duurzame gegevensdrager: elk middel - met inbegrip van e-mails - dat een consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstig gebruik of raadpleging ervan vergemakkelijkt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;

  Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die op afstand producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan consumenten;

  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten tussen een handelaar en een consument in het kader van een systeem dat is georganiseerd voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

  Modelformulier herroepingsrecht: het Europese modelformulier herroepingsrecht dat is opgenomen in bijlage I van deze voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht om Bijlage I te verstrekken indien de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;

  Techniek voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer zich tegelijkertijd op dezelfde plaats hoeven te bevinden.

  ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR

  Ons hoofdkantoor (geen bezoekers, geen verkoop en geen fysieke winkel) adres is:

  Shavita BV

  Rapenburgerstraat 173

  1011 VM Amsterdam

  Nederland

  E-mailadres: info@vaposhop.com

  KvK: 34116510

  BTW: NL8131.99.153.B.01

  (*) Op dit adres is ons hoofdkantoor gevestigd. Aankopen, bezoeken of transacties zijn op deze locatie niet mogelijk.

  ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een ondernemer en op elke overeenkomst op afstand die tussen een ondernemer en een consument tot stand is gekomen.

  Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op afstand wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de ondernemer en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden.

  Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg tot stand komt, dan zal, in afwijking van het vorige lid, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt, op zodanige wijze dat de consument deze eenvoudig op een duurzame gegevensdrager kan opslaan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat deze op zijn verzoek kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden, hetzij elektronisch, hetzij anderszins.

  In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, gelden het tweede en derde lid van overeenkomstige werking en kan de consument zich in geval van onverenigbare algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het gunstigst is.

  ARTIKEL 4 - HET AANBOD

  Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van illustraties, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of vergissingen in het aanbod zijn niet gebonden aan kennelijke vergissingen of vergissingen.

  Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

  ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

  De overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.

  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd.

  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zal hij zorgen voor een veilige webomgeving. Als de consument in staat is om elektronisch te betalen, zal de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen nemen.

  De ondernemer kan – binnen wettelijke kaders – informatie inwinnen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord sluiten van de overeenkomst op afstand. Indien dit onderzoek de handelaar gegronde redenen geeft om af te zien van het sluiten van de overeenkomst, heeft hij het recht om een bestelling of aanvraag met redenen omkleed af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te verbinden.

  De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van een product, dienst of digitale inhoud aan een consument de volgende informatie toezenden, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan opslaan: In geval van een overeenkomst voor langere duur geldt het bepaalde in het vorige lid alleen voor de eerste levering.

  het kantooradres van de vestigingsplaats van de ondernemer waar de consument klachten kan indienen;

  de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de wijze waarop hij dit doet, of een duidelijke vermelding met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht;

  informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

  de prijs, met inbegrip van alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; de leveringskosten, voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  de voorwaarden voor de beëindiging van de overeenkomst, indien de looptijd van de overeenkomst meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd bedraagt;

  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroepingsrecht.

  In het geval van een contract voor langere duur is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

  ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

  Bij levering van producten:

  Bij de aankoop van producten heeft een consument het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van ten minste 14 dagen. Het is de ondernemer toegestaan om een consument te vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht om zijn/haar reden(en) op te geven.

  De in lid 1 genoemde termijn 1 aanvangt op de dag nadat het product is ontvangen door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerende partij is, of:

  indien de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag één bestelling van meerdere producten met verschillende leveringsdata weigeren, mits hij de consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld.

  indien de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  bij overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

  Bij de levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:

  Een consument heeft het recht om een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van ten minste veertien dagen. Het is de ondernemer toegestaan om een consument te vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht om zijn/haar reden(en) op te geven.

  De in lid 1 genoemde termijn 3 gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager worden geleverd in het geval dat een consument niet is geïnformeerd over het herroepingsrecht:

  Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of indien het modelformulier niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk op grond van de vorige leden van dit artikel vastgestelde herroepingstermijn.

  Indien de handelaar de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn aan de consument heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

  ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE HERROEPINGSTERMIJN

  Tijdens de herroepingstermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren op dezelfde manier als hij in een winkel zou mogen.

  De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het feit dat hij het product anders heeft behandeld dan toegestaan in paragraaf 19. 1.

  De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de handelaar hem niet vóór het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  ARTIKEL 8 - CONSUMENTEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN HUN HERROEPINGSRECHT EN DE DAARAAN VERBONDEN KOSTEN

  Een consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op een andere ondubbelzinnige wijze.

  Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1. 1 dient de consument het product te retourneren of te overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de termijn voor het terugzenden van goederen in acht genomen indien hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De consument zendt het product terug met alle relevante toebehoren, indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Het risico en de bewijslast voor een correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

  De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of indien de ondernemer aangeeft bereid te zijn deze kosten zelf te dragen, dan is de consument niet gehouden tot het dragen van de kosten van het terugzenden van goederen.

  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de geleverde dienst of de levering van niet voor verkoop gereed gemaakt gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid zal worden uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn, is de consument aan de ondernemer een geldsom verschuldigd die gelijk is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat de ondernemer op het moment van herroeping heeft nagekomen, in vergelijking met het volledig uitvoeren van het contract.

  De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed is voor verkoop – in een beperkt volume of een beperkte hoeveelheid – of voor de levering van centrale verwarming in de stad, indien:

  de ondernemer heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie verstrekt over het herroepingsrecht, de kosten die verschuldigd zijn in geval van herroeping of het modelformulier voor het herroepingsrecht, of:

  De consument heeft tijdens de herroepingstermijn niet uitdrukkelijk gevraagd naar de aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.

  De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, indien:

  vóór de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn;

  hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht had verloren toen hij zijn toestemming gaf; of

  De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

  Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR IN GEVAL VAN HERROEPING

  Indien de handelaar een consument de mogelijkheid biedt om zijn herroeping langs elektronische weg kenbaar te maken, stuurt hij na ontvangst van een dergelijke verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

  De ondernemer vergoedt de consument onverwijld alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening heeft gebracht, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin de handelaar heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

  Voor elke terugbetaling zal de handelaar dezelfde betaalmethode gebruiken die aanvankelijk door de consument werd gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Terugbetaling is gratis voor de consument.

  Als de consument een dure leveringsmethode heeft gekozen in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de meerkosten van de duurdere levering niet terug te betalen.

  ARTIKEL 10 - UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

  De ondernemer kan het herroepingsrecht uitsluiten voor de volgende producten en diensten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk heeft aangegeven bij het doen van het aanbod, of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:

  Producten of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten te kopen;

  Servicecontracten, na volledige voltooiing van de service, maar alleen indien:

  de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en

  de consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te hebben verloren zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft gesloten;

  Pakketreizen, met vakantiepakketten en rondreispakketten als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten inzake personenvervoer;

  Dienstverleningsovereenkomsten die toegang verlenen tot accommodatie, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald en anders dan voor huisvesting, goederenvervoer, autoverhuur en catering;

  Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald;

  producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en zijn gemaakt op basis van een specifieke keuze of beslissing van een consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd;

  Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

  Verzegelde producten die om redenen van bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  Producten die door hun aard onherstelbaar met andere producten zijn vermengd;

  alcoholhoudende dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de handelaar geen invloed heeft;

  Verzegelde audio-/video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  Kranten of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen;

  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen indien:

  de levering is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de consument, en

  De consument verklaarde dat dit impliceerde dat hij zijn herroepingsrecht had verloren.

  ARTIKEL 11 - DE PRIJS

  Gedurende de in het aanbod aangegeven geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in BTW-tarieven.

  In afwijking van het vorige lid mag de handelaar producten of diensten aanbieden tegen variabele prijzen, in gevallen waarin deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Het aanbod moet verwijzen naar dit verband met fluctuaties en het feit dat de eventueel genoemde prijzen adviesprijzen zijn.

  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

  Prijsverhogingen meer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de ondernemer zoveel heeft bedongen en:

  zij voortvloeien uit wettelijke voorschriften of bepalingen; of

  De consument is bevoegd de overeenkomst te ontbinden op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  Prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW.

  ARTIKEL 12 - NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

  De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor een andere dan de normale benaming.

  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling kan nooit afbreuk doen aan de wettelijke rechten en aanspraken die een consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

  Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van een handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant die een consument rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan die waarin de wet voorziet, voor het geval dat hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

  ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.

  Als plaats van levering wordt aangemerkt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.

  Rekening houdend met het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal de onderneming geaccepteerde bestellingen met spoed uitvoeren, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging oploopt, of indien de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  Na ontbinding overeenkomstig het vorige lid betaalt de ondernemer de consument onmiddellijk het door hem betaalde bedrag terug.

  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust op de ondernemer tot het moment van aflevering aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer meegedeelde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  ARTIKEL 14 - TRANSACTIES VAN LANGERE DUUR: DUUR, BEËINDIGING EN VERLENGING

  Afloop

  De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de geregelde levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten op te zeggen aan het einde van de bepaalde tijd, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Met betrekking tot overeenkomsten zoals beschreven in de eerste twee alinea's, kan de consument:

  deze te allen tijde te beëindigen en niet beperkt te zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;

  ze op dezelfde wijze te beëindigen als die waarop ze zijn gesloten;

  Beëindig ze altijd met inachtneming van dezelfde opzegtermijn als die welke voor de handelaar is bepaald.

  Prolongatie

  Een contract voor bepaalde tijd dat is afgesloten voor de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, kan niet automatisch worden verlengd of verlengd voor een bepaalde periode.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de geregelde levering van dag- of weekbladen of tijdschriften, automatisch worden verlengd voor een bepaalde tijd van ten hoogste drie maanden, indien het de consument vrijstaat deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen, met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de geregelde levering van producten of diensten, kan slechts automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde het recht heeft om op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand, en, in het geval van een overeenkomst tot levering van dag- of weekbladen of tijdschriften, regelmatig, maar minder dan eenmaal per maand, een periode van ten hoogste drie maanden.

  Een contract voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering, bij wijze van introductie, van dag- of weekbladen en tijdschriften (proefabonnementen of kennismakingsabonnementen) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proefperiode of introductieperiode.

  Duur

  Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd langer is dan één jaar, dan heeft de consument na één jaar te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid vereisen dat een voortijdige beëindiging van de overeenkomst onaanvaardbaar is.

  ARTIKEL 15 - BETALING

  Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden geen andere datum is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 14 dagen na het verstrijken van de herroepingstermijn, of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen in de algemene voorwaarden nooit een voorschot van meer dan 50% worden voorgeschreven. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of dienst(en) in kwestie voordat de bedongen vooruitbetaling is voldaan.

  De consument is verplicht om eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  Indien een consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat de ondernemer de consument op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling, wordt de consument 14 dagen de tijd gegeven om aan de betalingsverplichting te voldoen; Indien betaling niet binnen deze termijn van 14 dagen plaatsvindt, is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van onbetaalde bedragen tot € 2.500; 10% over de volgende € 2.500; en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. Van deze bedragen en percentages kan de ondernemer afwijken die gunstig zijn voor de consument.

  ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

  De ondernemer zorgt voor een klachtenprocedure, die voldoende bekendheid heeft gekregen, en zal een klacht behandelen conform deze klachtenregeling.

  Een consument die tekortkomingen in de uitvoering van een overeenkomst heeft ontdekt, moet eventuele klachten onverwijld, volledig en met duidelijke omschrijvingen bij de handelaar indienen.

  Een antwoord op klachten die bij de handelaar worden ingediend, wordt verstrekt binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Als wordt verwacht dat een klacht een langere verwerkingstijd zal vergen, dan zal de ondernemer binnen 14 dagen antwoorden, de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

  Een klacht over een product, een dienst of de dienst van de ondernemer kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org, De klacht wordt vervolgens zowel naar de betrokken handelaar als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

  De consument dient de ondernemer een termijn van minimaal 4 weken te geven om de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen. Na deze periode wordt de klacht een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is.

  ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

  Op overeenkomsten die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Geschillen tussen een consument en een ondernemer over het sluiten of uitoefenen van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren producten en diensten kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, P.O. Box 90600, 2509 LP te 's-Gravenhage (www.sgc.nl), hetzij door de consument, hetzij door de ondernemer, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald.

  De Geschillencommissie zal een geschil alleen in behandeling nemen als de consument zijn klacht eerst onverwijld aan de ondernemer voorlegt.

  Indien de klacht niet tot een oplossing leidt, dient het geschil uiterlijk 12 maanden nadat de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend, te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

  Als een consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan die keuze gebonden. Bij voorkeur stelt de consument dit eerst aan de ondernemer.

  Indien een ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, dan zal de consument op schriftelijk verzoek van de ondernemer aangeven of hij een overeenkomst heeft, dan wel dat hij het geschil liever door de bevoegde rechter laat behandelen. Indien de consument zijn keuze niet binnen een termijn van vijf weken aan de ondernemer kenbaar maakt, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

  Op uitspraken van de Geschillencommissie zijn de voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. Uitspraken van de Geschillencommissie hebben de vorm van een bindend advies.

  De Geschillencommissie zal een geschil niet in behandeling nemen – of haar tussenkomst beëindigen – indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement is gegaan of de bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk heeft beëindigd voordat de commissie het geschil tijdens een zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gedaan.

  Indien er naast de Geschillencommissie Thuiswinkel nog een bevoegde geschillencommissie is die erkend is of is aangesloten bij de Geschillencommissie Stichting Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), dan is de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd voor geschillen die in hoofdzaak betrekking hebben op de verkoopmethode of op het verlenen van diensten op afstand. Voor alle overige geschillen geldt dat dit de andere geschillencommissie is die door de SGC is erkend of bij het Kifid is aangesloten.

  ARTIKEL 18 - BRANCHEGARANTIE

  Thuiswinkel.org staat in voor de nakoming van de verplichtingen van haar leden met betrekking tot bindende adviezen die de Geschillencommissie Thuiswinkel aan haar oplegt, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening van dat advies ter toetsing aan de rechter voor te leggen. In geval van toetsing door de rechter eindigt de opschorting van de garantie en treedt de garantie weer in werking op het moment dat de rechterlijke uitspraak definitief en definitief is geworden, waarbij de rechter heeft verklaard dat het bindend advies bindend is. Tot een maximum van € 10.000,- per bindend advies betaalt Thuiswinkel.org dit bedrag aan de consument. Bij bedragen hoger dan € 10.000,- per bindend advies wordt het bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor zover het bedrag hoger is dan € 10.000,- is Thuiswinkel.org verplicht zich naar redelijkheid en billijkheid te spannen om het lid ertoe aan te zetten het bindend advies uit te voeren.

  Voor de toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep op Thuiswinkel.org indient en zijn vordering op de handelaar aan Thuiswinkel.org overdraagt. Voor zover de vordering op de ondernemer het bedrag van € 10.000,- te boven gaat, wordt de consument de mogelijkheid geboden zijn vordering op de ondernemer boven het bedrag van € 10.000,- over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen titel en kosten betaling van de vordering in rechte zal vorderen.

  ARTIKEL 19 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

  Aanvullende bedingen of bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet nadelig zijn voor de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat de consument deze op een gemakkelijk toegankelijke wijze op een duurzame gegevensdrager kan opslaan.

   

  ARTIKEL 20 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

  Wijzigingen van deze voorwaarden treden pas in werking nadat deze op de daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat indien wijzigingen van toepassing zijn tijdens de geldigheidsduur van een aanbieding, de voor de consument gunstigste bepaling prevaleert.

  Bijlage I: Modelformulier herroepingsrecht

   

  MODELFORMULIER HERROEPINGSRECHT

  (dit formulier dient alleen te worden ingevuld en teruggestuurd als u zich wilt terugtrekken uit het contract)

  Aan: [naam handelaar]

  [Geografisch adres van de handelaar]

  [faxnummer van de handelaar, indien beschikbaar]

  [e-mailadres of e-mailadres van de handelaar]

   

  Ik/wij* informeer u hierbij dat, met betrekking tot ons contract met betrekking tot

  De verkoop van de volgende producten: [beschrijving van het product]*

  De levering van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van de digitale inhoud]*

  Het verrichten van de volgende dienst: [beschrijving van de dienst]*

  Ik/wij* maken gebruik van ons herroepingsrecht.

   

  Besteld op*/ontvangen op* [datum van bestelling van diensten of ontvangst van goederen]

  [Naam consument(en)]

  [Adres consument(en)]

  [Handtekening consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

  *Schrap of verstrek aanvullende informatie, indien van toepassing.