Disclaimer

Vaposhop
Rapenburgerstraat 173
1011 VM Amsterdam
Nederland

vaposhop.com
info@vaposhop.com
KvK 34179009


1. Algemeen


A. Reikwijdte

In deze disclaimer staan de voorwaarden waaronder wij de informatie en eventueel gerelateerde diensten aan u als bezoeker van de website aanbieden.
De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op alle informatie en alle gerelateerde diensten die worden aangeboden op: vaposhop.com, hierna te noemen de "website". Deze website wordt beheerd door Vaposhop.
Uw gebruik van de website, informatie op deze website of gerelateerde diensten die op de website worden aangeboden, is onderworpen aan de algemene voorwaarden die door Vaposhop in deze disclaimer zijn uiteengezet.


2. Aansprakelijkheid


A. Nauwkeurigheid

Vaposhop spant zich in om eventuele onjuistheden in de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren, aan te vullen en te corrigeren.


B. Beperking van aansprakelijkheid


Ondanks de zorgvuldigheid die is betracht, kan Vaposhop geen garantie of claimrecht bieden met betrekking tot de juistheid van de informatie op de website.
Alle informatie op de website is vrijblijvend. Eventuele prijzen van producten of diensten zijn onder voorbehoud van eventuele type-, taal- of programmeerfouten. Voor dergelijke fouten geldt tevens de in het vorige lid van dit artikel genoemde beperkte aansprakelijkheid.
Dergelijke fouten kunnen Vaposhop niet binden. De informatie op de website kan niet worden opgevat als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

C. Hyperlinks


Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden op de Website kan Vaposhop geen aansprakelijkheid aanvaarden noch verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de producten of diensten die daarop worden aangeboden.
De in punt A genoemde due diligence is onverkort van toepassing op inhoud die via hyperlinks op de website van Vaposhop beschikbaar wordt gesteld. De informatie op dergelijke websites wordt door Vaposhop niet gecontroleerd op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Linken naar de website vaposhop.com op andere websites is toegestaan, mits dit de goede naam van Vaposhop niet aantast.


3. Auteursrechten


A. Vaposhop als auteursrechthebbende


Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, met betrekking tot de informatie en andere inhoud op de website berusten bij Vaposhop of haar licentiegevers.
Je mag Vaposhop-werken op geen enkele manier kopiëren, downloaden, publiceren, verspreiden of verveelvoudigen, tenzij je gebruik maakt van de uitzonderingen in lid B van dit artikel.


B. Uitzonderingen


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen op de Website is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vaposhop.
Voor dwingende wettelijke regelingen zoals het citaatrecht is geen uitdrukkelijke toestemming vereist. Dit is uw recht om onze materialen op een gepaste manier te citeren, inclusief maar niet beperkt tot, het op gepaste wijze vermelden van de bron op de website van Vaposhop.


4. Ander


A. Wijzigingen


Vaposhop behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie en daaraan gerelateerde diensten, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. U kunt periodiek controleren of de informatie op of via deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


B. Vragen


Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via: info@vaposhop.com.


C. Versie

De huidige versie van deze disclaimer is 20220308.